POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, (RGPD (UE) 2016/679) aplicable a partir del 25 de maig de 2018, TALLER SELLART S.C.P informa com a Responsable del Tractament de les Dades de Caràcter Personal que vostè pugui facilitar de forma voluntària a través d’aquesta web, que aquestes seran tractades respectant en tot moment la legalitat vigent.

1. IDENTIFICACIÓ

Titular:  TALLER SELLART S.C.P
NIF:  J25415985
Domicili social:  Crta. de Ponts s/n, 25730, Artesa de Segre, Lleida

Correu electrònic: tallersellart@tallersellart.com # {DatosEmpresa.EtiquetaDatosRegistrales} # {DatosEmpresa.EtiquetaDPO}

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què TALLER SELLART S.C.P recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web www.sellartferreria.es (en endavant, el “lloc web”), així com els propis de la seva connexió i navegació a través del lloc web (en endavant, la “navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a TALLER SELLART S.C.P a través de qualsevol contracte de prestació de serveis que celebri amb aquesta empresa.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers, a TALLER SELLART S.C.P .

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web de TALLER SELLART S.C.P són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos, o no es faciliten correctament, no podran atendre les sol·licituds realitzades a través d’aquests formularis.

4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ TALLER SELLART S.C.P LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades per TALLER SELLART S.C.P conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar les sol·licituds de serveis dirigides per l’Usuari.
 • Gestionar la subscripció a la newsletter i posterior remissió de la mateixa.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de TALLER SELLART S.C.P, per mitjans electrònics i / o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenti expressament.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades, per mitjans electrònics i / o convencionals, llevat que l’Usuari indiqui el contrari marcant la casella corresponent, o mostri la seva oposició a aquest tractament.
 • Gestionar la prestació dels serveis contractats, així com de qualssevol serveis addicionals a aquest.
 • Gestionar la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per TALLER SELLART S.C.P i / o a la percepció de la seva imatge com a companyia.
 • Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a TALLER SELLART S.C.P, s’oposi o revoqui el seu consentiment.

5. QUÈ DADES DE L’USUARI TRACTARÀ TALLER SELLART S.C.P?

TALLER SELLART S.C.P podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
 • Codis o claus d’identificació de l’Usuari.
 • Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
 • Dades de preferències.
 • Dades de geolocalització.

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint a TALLER SELLART S.C.P de tota responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, TALLER SELLART S.C.P podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

6. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que necessitin del consentiment de l’Usuari per la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb TALLER SELLART S.C.P a través dels canals següents: Per mitjà d’un escrit dirigit a l’adreça postal que apareix en l’encapçalament de la present política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça tallersellart@tallersellart.com, en ambdós casos amb l’àncora “Protecció de Dades”.

Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre TALLER SELLART S.C.P i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d’aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per TALLER SELLART S.C.P i / o la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà en base a l’interès legítim del responsable.

7. A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a:

 • Empreses participades o del grup empresarial TALLER SELLART S.C.P, únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.
  Proveïdors de TALLER SELLART S.C.P que prestin a aquest serveis necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i / o de les finalitats anteriorment indicades, així com al seu proveïdor de serveis web Dayvo Sistemes SLU
 • Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei. Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar ubicats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

8. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:

 • Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita TALLER SELLART S.C.P són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a TALLER SELLART S.C.P per als fins assenyalats.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a TALLER SELLART S.C.P o a tercers.

9. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals TALLER SELLART SCP tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i / o convencionals, amb informació relativa als productes i serveis que comercialitza, a promocions i ofertes, o amb notícies rellevants per a l’Usuari. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat expressament la seva recepció.

Per dur a terme la tasca anterior, TALLER SELLART S.C.P podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de TALLER SELLART SCP pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: tallersellart@tallersellart.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

 

10. DADES DE GEOLOCALITZACIÓ

Algunes de les funcionalitats del lloc web de TALLER SELLART S.C.P permeten la geolocalització del dispositiu (Tablet, Smartphone, etc.) des del qual s’accedeixi a aquest.

L’Usuari podrà desactivar aquesta opció directament en el propi dispositiu, però, la desactivació d’aquesta opció podrà impedir l’ús d’algunes de les funcionalitats del lloc web.

11. EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a TALLER SELLART SCP, Crta. De Ponts s / n, Lleida, Artesa de Segre, CP 25730 o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça tallersellart@tallersellart.com, en ambdós casos, amb la referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en TALLER SELLART S.C.P s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir de TALLER SELLART S.C.P la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de TALLER SELLART S.C.P
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
 • Així mateix, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Autoritat de control competent.

12. MESURES DE SEGURETAT

TALLER SELLART SCP tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats

Skip to content